Perehdytys yritykseen ja tiloihin

tiistai 9. tammikuuta 2024

Uusien työntekijöiden perehdyttäminen sitoo yllättävän paljon henkilöstöresursseja. Nopea ja kattava perehdytys on sekä uusien työntekijöiden että työnantajan etu.

Sujuva perehdytys on avainasemassa työhön orientoitumisessa sekä organisaation resurssien tehokkaan käytön kannalta. Etenkin, mikäli henkilöstön vaihtuvuus on suurta, kuten kesä- tai kausityöntekijöiden kohdalla, omatoiminen opiskelu lyhentää perehdytykseen käytettävää aikaa merkittävästi.

Virtuaalinen perehdytysympäristö

VALTO-virtuaaliympäristössä on hyvä mahdollisuus joustavaan, ajasta ja paikasta riippumattomaan, omatoimiseen työhön perehtymiseen. Interaktiivissa työympäristössä uudet työntekijät voivat tutustua fyysisiin työtiloihin sekä alueen erityispiirteisiin ennen varsinaisen työn aloittamista. Ennakkoon perehtyminen tukee ja täydentää mainiosti perinteistä perehdytyskävelyä.

Informaatio operatiiviseen toimintaan

VALTO on mainio oppimisympäristö, mutta myös paljon enemmän. VALTO-ympäristössä laitteet, aluetiedot, toiminta- ja turvallisuusohjeet, sekä turvavälineet löytyvät keskitetysti samasta sovelluksesta. Selkeästi esillä oleva informaatio on helposti saatavilla tarvittaessa myös myöhemmin, mikäli ilmenee tarvetta virkistää muistia, tai tarkentaa joitakin yksityiskohtia. VALTO toimii operatiivisessa toiminnassa oikotienä yrityksen dokumentaatioon ja tiloihin. 

Työturvallisuus ensin

Työntekijät ovat yrityksen tärkein resurssi, joten turvallinen työympäristö on tärkeä prioriteetti. Työympäristössä on mahdollisesti vaarallisia kohteita ja alueita, joihin perehdyttäminen on hyvä ja tärkeää suorittaa ensin turvallisessa ympäristössä. VALTO auttaa käymään läpi riskialttiit paikat virtuaalisesti ennen fyysistä läsnäoloa. Perehdytyksen pohjalta työntekijällä on valmius tunnistaa ja välttää riskialttiita kohteita, sekä varautua liikkumaan kohteessa asianmukaisilla turvavälineillä ja -vaatteilla varustettuna.

Lue lisää koulutus ja perehdytys >

Häiriö putkilinjastossa

perjantai 19. toukokuuta 2023

Korroosio ja kuluminen

Energiatuotannossa korroosiosta johtuvat häiriöt ovat potentiaalinen riski. Oheinen tapahtumaselostus linjastosta havainnollistaa kuinka VALTO Observer antaa mahdollisuuden reagoida nopeasti, mikäli ilmenee häiriöitä sen toiminnoissa ja estää mahdollisen isomman vahingon syntymisen.

Tapahtumaselostus

Lopputalvella, aamuyöstä laitoksen kierroksella oleva operaattori sai hälytyksen linjaston paineen äkillisestä laskusta. Aikaisemmin käyrän 6 pinnassa (MS/H +4.990) oli havaittu vuositarkastuksissa pientä, vähitellen etenevää pistemäistä korroosiota. Käyrä oli suunnitelmissa korjata seuraavassa seisokissa. Linjastoon oli tuntemattomasta syystä päässyt höyryä, joka oli nopeuttanut syöpymistä. Putkessa kulki vetyä, syöpymäkohta antoi periksi aiheuttaen putken repeämisen. Putkilinjan päässä olevassa tarkastushuoneessa painetta mittaava IoT-anturi lähetti hälytyksen vastaavien operaattoreiden matkapuhelimiin. Tilanne vaati nopeaa toimintaa. Päivystävä operaattori avasi välittömästi matkapuhelimella VALTO Observerin kautta pohjapiirustuksen ja linjaston rakennekuvan, mistä löytyi revenneen käyrän sijainti ja POI-pisteestä putken venttiilin tiedot sen välittömään sulkemiseen, sekä varalinjaston aktivoimiseen. Tilanne oli ohi muutamassa minuutissa, ja isommilta vahingoilta vältyttiin.

VALTO Observer on tehty helpottamaan kattiloiden ja putkistojen ylläpitoa. Sovelluksen suunnittelusta ovat vastanneet kokeneet, kattiloiden kunnossapidosta vastaavat, operatiivista työtä tekevät ammattilaiset. Kokonaisuus tehostaa kunnon seurantaa, suunnittelua ja työturvallisuutta, sekä nopeuttaa huoltokatkoja. Visuaalisen näkymän kautta kattilaoperaattorit voivat seurata ja ennakoida esimerkiksi pukissa tapahtuvaa kulumaa sekä reagoida poikkeamiin. Kaiken kaikkiaan VALTO on kuitenkin enemmän, se linkittää kaiken tarpeellisen tiedon sinne missä sitä tarvitaan.

Lue lisää >

Lassi Halme, DEKRA, asiantuntija

Videoseuranta, reaaliaikainen tilannekuva

torstai 4. toukokuuta 2023

Videoseuranta ja -valvonta nykyisin arkipäivää yritystoiminnassa. Kameroiden avulla toimintaympäristön ja prosessien seuranta helpottuu, sekä turvallisuus paranee. VALTO360º ratkaisu auttaa yrityksiä hallitsemaan kameroiden käyttöä, järjestelmä kerää ja ankkuroi kamerat visuaaliseen käyttöliittymään. 

Reaaliaikaisen tilannekuvan hahmottaminen voi olla hankalaa, mikäli käytössä on useita eri käyttötarkoitukseen tehtyjä videojärjestelmiä. VALTO etuna on tilojen ja sijaintien hahmottaminen, se näyttää pohjapiirustuksissa ja 360º-kuvissa missä kamerat sijaitsevat. Videokameroiden keskitetyssä hallinnassa on useita etuja, sillä kaikki hälytykset ja tilanteet ovat helposti seurattavissa yhdestä näkymässä, käyttöoikeuksien mukaisesti, ajasta ja paikasta riippumatta. 

Yksi VALTO360º perusperiaatteista on tilakokonaisuuksien visuaalinen hahmottaminen. Käyttöliittymä, 360º-kuvat ja ympäristö on optimoitu, jotta käyttö olisi sujuvaa ja toimii ilman pitkiä latausaikoja. Videokameroiden kautta tilannekuva on heti saatavilla, käyttäjät voivat nopeasti hahmottaa tilanteen ja tehdä tarvittavat toimenpiteet reaaliaikaisesti. 

Videoseuranta ja -tallennusominaisuudet ovat käytännöllinen lisä VALTO360º useisiin muihin ominaisuuksiin, ja laajentaa VALTO360º reaaliaikaista käytettävyyttä useissa operatiivisissa toiminnoissa. 

Lisätietoja: 
Timo Juhola 
timo.juhola@dekra.com

Ensiavun tarve työpaikoilla

maanantai 27. maaliskuuta 2023

Ensiavun varmistaminen työpaikalla on tärkeä osa turvallisuuskulttuuria sekä työntekijöiden hyvinvointia. VALTO360° toimintaympäristö on visuaalinen näkymä yrityksen turvallisuusinfrastuktuuriin perehdytyksessä, koulutuksessa sekä tukena kohteessa.

Työpaikan ensiapuvalmiuden tarve arvioidaan työterveyshuollon työpaikkaselvityksessä, jossa  otetaan huomioon myös työpaikan erityispiirteet ja mahdolliset riskit. 

Tarvittaessa ensiapuvalmius suunnitellaan yhteistyössä väestönsuojelu- ja pelastustoimen organisaatioiden edustajien kanssa, jossa huomioidaan erityisesti valmiudet suuronnettomuuksissa.

Työpaikan ensiapuvalmiuden arvioinnin lisäksi on myös tärkeää varmistaa, että tarpeeksi henkilöstöä on koulutettu ensiaputaitoihin, ja että koulutettuja henkilöitä on aina saatavilla työpaikalla. Turvallisuudesta vastaavien on myös huolehdittava esimerkiksi teollisuuslaitoksissa ja rakennustyömailla, että ensiaputarvikkeet ja -välineet ovat helposti saatavilla ja suojavarusteet käytettävissä. Kokonaisuuden suunnittelussa on huomioitava, ettei kaikki mene aina kuin Strömsössä, poikkeustilanteet, kuten luonnonkatastrofit ja terrori-iskut, tulisi ottaa huomioon ensiapuvalmiuden suunnittelussa. 

Työpaikoilla, toimenkuvasta ja toimintaympäristöstä riippuen, saattaa myös esiintyä tilanteita, jotka aiheuttavat ahdistusta, pelkoa tai muita psyykkisiä oireita. Lisäksi on huomioitava myös työntekijöiden erilaiset fyysiset rajoitteet, sairaudet ja vammat, joita saattaa esiintyä työpaikalla. Ensiapuvalmiuden suunnittelussa tulee ottaa huomioon nämä tilanteet, ja tarjota tarvittaessa tukea sekä ohjausta työntekijöille. 

Huolellisesti kartoitetut skenaariot ja toimintasuunnitelmat parantavat turvallisuuskuvaa ja ensiapuvalmiutta eri tilanteissa. Ja aina on hyvä pitää mielessä, että suunnitelmat toimivat vasta kun kaikki työntekijät ovat tietoisia näistä ja osaavat toimia tilanteen ollessa päällä.

Ensiapuvalmius on tärkeä osa työpaikan turvallisuuskulttuuria, ja sen suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Säännöllinen ensiapukoulutus ja koulutettujen henkilöiden saatavuus kaikkina aikoina takaavat sen, että työpaikalla ollaan valmiita vastaamaan mahdollisiin ensiaputilanteisiin. VALTO360° sisältää työkalut ja valmiuden parantaa työturvallisuutta ja ensiapuvalmiutta, visuaalisessa ja palkitsevassa verkkoympäristössä.

Lisätietoa:

Lassi Halme, turvallisuusasiantuntija >
Timo Juhola, VALTO ratkaisut >

HSE sekä alueturvallisuus

tiistai 7. maaliskuuta 2023

VALTO360º lisää työntekijöiden turvallisuuskulttuuria helppokäyttöisyydellä ja selkeydellään, sekä auttaa ylläpitämään korkeaa turvallisuus- ja laatuvaatimustasoa.

KOKONAISKUVA KOHTEESTA

VALTO järjestelmään koottu tieto on lähes suoraan käytettävissä parantamaan HSE- ja turvallisuustoimintoja sekä -seurantaa. Jokaiseen POI-pisteeseen on mahdollista lisätä, muun dokumentaation lisäksi, kaikki turvallisuuteen liittyvä ja huomioitava informaatio, sekä merkitä ne selvästi erottuvilla ikoneilla pohjapiirustuksiin ja 360º-kuviin, sekä QR-tarroilla fyysiseen tilaan.Eri tasoilla (layer) olevat kokonaisuudet, kuten painelaitteet, sähkölaitteistot, HSE ym. toiminnot ovat tarkasteltavissa omina selkeinä kokonaisuuksina. Mikäli tarvitaan esimerkiksi tietoa painelaitteen turvallisesta käytöstä tai sen elinkaarihistoriasta, ne löytyvät omana selkeänä kohtana POI-pisteestä.

PEREHDYTTÄMINEN JA KOULUTUS

VALTO parantaa työ- ja henkilöturvallisuutta toiminnan eri alueilla ja tasoilla, sekä optimoi turvallisuushenkilöstön toimintaa. Edut tulevat selkeimmin esille alueeseen ja tehtäviin perehdyttämisessä sekä koulutuksessa. Toiminta-alueeseen tutustuminen, interaktiivisten harjoitusten ja simulaatioiden avulla muodostuu ymmärrys turvallisuuskäytäntöjen tärkeydestä ja niiden vaikutuksesta turvallisuuteen yleisesti.

LIIKKUMINEN JA VAARA-ALUEET

Tuttu ympäristö helpottaa liikkumista ja varautumista mahdollisiin vaaratilanteisiin. Ennakkotutustuminen kohteeseen, navigoimalla virtuaalisessa 360º kopiossa toimipaikasta, tekee alueen ja kojeet tutuksi, jolloin myös vaara-alueet ja riskialttiit paikat ovat jo ennakkoon tiedossa. Tämä auttaa vaarallisten tilanteiden harjoittelua ja käsittelyä ennen fyysistä läsnäoloa paikan päällä. Digitaalisen kaksosen POI -merkinnät näyttävät huomioitavat kohteet, ja samalla ohjaa työntekijöitä navigoimaan ja toimimaan työympäristössä turvallisesti.

VIERAILIJAT & ALIHANKKIJAT

Työympäristössä vierailee myös työntekijöitä, jotka tulevat tekemään jotain tiettyä, tai erikoisosaamista vaativaa tehtävää. VALTO interaktiivisella porttikoulutuksella voidaan lyhentää perehdyttämiseen käytettävää aikaa sekä nopeuttaa kohteiden löytämistä ja dokumentaation saatavuutta.

VALTO KAMERA

Yleisesti valvonnassa käytettävä UVP -kameravalvontajärjestelmä on integroitu suoraan VALTO järjestelmään. Tämä auttaa laajentamaan etävalvontaa, seuraamaan alueella liikkuvia ja antavat hälytyksen mikäli asiatonta liikettä havaitaan esimerkiksi vaarallisella alueella tai alueelle on tunkeuduttu luvattomasti. 

Tässä blogissa käsiteltiin lyhyesti kuinka sitä, kuinka VALTO voi auttaa HSE- ja aluevalvonnassa. VALTO auttaa perehtymään toimintaympäristöön omaehtoisesti interaktiivisessa “metaversumissa”. Laajempiin ja syvemmälle meneviin koulutuskokonaisuuksiin on olemassa VALTO Koulutus lisäosa, joka sisältää omaehtoiseen oppimiseen tarkoitetun ympäristön.

Kiinnostaako? 
Ota yhteyttä:

Timo Juhola
+358 44 737 6970
timo.juhola@dekra.com

1 – 5 / 24