Ensiavun tarve työpaikoilla

maanantai 27. maaliskuuta 2023

Ensiavun varmistaminen työpaikalla on tärkeä osa turvallisuuskulttuuria sekä työntekijöiden hyvinvointia. VALTO360° toimintaympäristö on visuaalinen näkymä yrityksen turvallisuusinfrastuktuuriin perehdytyksessä, koulutuksessa sekä tukena kohteessa.

Työpaikan ensiapuvalmiuden tarve arvioidaan työterveyshuollon työpaikkaselvityksessä, jossa  otetaan huomioon myös työpaikan erityispiirteet ja mahdolliset riskit. 

Tarvittaessa suunnitellaan ensiapuvalmius yhteistyössä väestönsuojelu- ja pelastustoimen organisaatioiden edustajien kanssa, jossa huomioidaan erityisesti ensiapuvalmiudet suuronnettomuuksissa.

Työpaikan ensiapuvalmiuden arvioinnin lisäksi on myös tärkeää varmistaa, että tarpeeksi henkilöstöä on koulutettu ensiaputaitoihin, ja että koulutettuja henkilöitä on aina saatavilla työpaikalla. Turvallisuudesta vastaavien on myös huolehdittava esimerkiksi teollisuuslaitoksissa ja rakennustyömailla, että ensiaputarvikkeet ja -välineet ovat helposti saatavilla ja suojavarusteet käytettävissä. Kokonaisuuden suunnittelussa on huomioitava, ettei kaikki mene aina kuin Strömsössä, poikkeustilanteet, kuten luonnonkatastrofit ja terrori-iskut, tulisi ottaa huomioon ensiapuvalmiuden suunnittelussa. 

Työpaikoilla, toimenkuvasta ja toimintaympäristöstä riippuen, saattaa myös esiintyä tilanteita, jotka aiheuttavat ahdistusta, pelkoa tai muita psyykkisiä oireita. Lisäksi on huomioitava myös työntekijöiden erilaiset fyysiset rajoitteet, sairaudet ja vammat, joita saattaa esiintyä työpaikalla. Ensiapuvalmiuden suunnittelussa tulee ottaa huomioon nämä tilanteet, ja tarjota tarvittaessa tukea sekä ohjausta työntekijöille. 

Huolellisesti kartoitetut skenaariot ja toimintasuunnitelmat parantavat turvallisuuskuvaa ja ensiapuvalmiutta eri tilanteissa. Ja aina on hyvä pitää mielessä, että suunnitelmat toimivat vasta kun kaikki työntekijät ovat tietoisia näistä ja osaavat toimia tilanteen ollessa päällä.

Ensiapuvalmius on tärkeä osa työpaikan turvallisuuskulttuuria, ja sen suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Säännöllinen ensiapukoulutus ja koulutettujen henkilöiden saatavuus kaikkina aikoina takaavat sen, että työpaikalla ollaan valmiita vastaamaan mahdollisiin ensiaputilanteisiin. VALTO360° sisältää työkalut ja valmiuden parantaa työturvallisuutta ja ensiapuvalmiutta, visuaalisessa ja palkitsevassa verkkoympäristössä.

Lisätietoa:

Lassi Halme, turvallisuusasiantuntija >
Timo Juhola, VALTO ratkaisut >

HSE sekä alueturvallisuus

tiistai 7. maaliskuuta 2023

VALTO360º lisää työntekijöiden turvallisuuskulttuuria helppokäyttöisyydellä ja selkeydellään, sekä auttaa ylläpitämään korkeaa turvallisuus- ja laatuvaatimustasoa.

KOKONAISKUVA KOHTEESTA

VALTO järjestelmään koottu tieto on lähes suoraan käytettävissä parantamaan HSE- ja turvallisuustoimintoja sekä -seurantaa. Jokaiseen POI-pisteeseen on mahdollista lisätä, muun dokumentaation lisäksi, kaikki turvallisuuteen liittyvä ja huomioitava informaatio, sekä merkitä ne selvästi erottuvilla ikoneilla pohjapiirustuksiin ja 360º-kuviin, sekä QR-tarroilla fyysiseen tilaan.Eri tasoilla (layer) olevat kokonaisuudet, kuten painelaitteet, sähkölaitteistot, HSE ym. toiminnot ovat tarkasteltavissa omina selkeinä kokonaisuuksina. Mikäli tarvitaan esimerkiksi tietoa painelaitteen turvallisesta käytöstä tai sen elinkaarihistoriasta, ne löytyvät omana selkeänä kohtana POI-pisteestä.

PEREHDYTTÄMINEN JA KOULUTUS

VALTO parantaa työ- ja henkilöturvallisuutta toiminnan eri alueilla ja tasoilla, sekä optimoi turvallisuushenkilöstön toimintaa. Edut tulevat selkeimmin esille alueeseen ja tehtäviin perehdyttämisessä sekä koulutuksessa. Toiminta-alueeseen tutustuminen, interaktiivisten harjoitusten ja simulaatioiden avulla muodostuu ymmärrys turvallisuuskäytäntöjen tärkeydestä ja niiden vaikutuksesta turvallisuuteen yleisesti.

LIIKKUMINEN JA VAARA-ALUEET

Tuttu ympäristö helpottaa liikkumista ja varautumista mahdollisiin vaaratilanteisiin. Ennakkotutustuminen kohteeseen, navigoimalla virtuaalisessa 360º kopiossa toimipaikasta, tekee alueen ja kojeet tutuksi, jolloin myös vaara-alueet ja riskialttiit paikat ovat jo ennakkoon tiedossa. Tämä auttaa vaarallisten tilanteiden harjoittelua ja käsittelyä ennen fyysistä läsnäoloa paikan päällä. Digitaalisen kaksosen POI -merkinnät näyttävät huomioitavat kohteet, ja samalla ohjaa työntekijöitä navigoimaan ja toimimaan työympäristössä turvallisesti.

VIERAILIJAT & ALIHANKKIJAT

Työympäristössä vierailee myös työntekijöitä, jotka tulevat tekemään jotain tiettyä, tai erikoisosaamista vaativaa tehtävää. VALTO interaktiivisella porttikoulutuksella voidaan lyhentää perehdyttämiseen käytettävää aikaa sekä nopeuttaa kohteiden löytämistä ja dokumentaation saatavuutta.

VALTO KAMERA

Yleisesti valvonnassa käytettävä UVP -kameravalvontajärjestelmä on integroitu suoraan VALTO järjestelmään. Tämä auttaa laajentamaan etävalvontaa, seuraamaan alueella liikkuvia ja antavat hälytyksen mikäli asiatonta liikettä havaitaan esimerkiksi vaarallisella alueella tai alueelle on tunkeuduttu luvattomasti. 

Tässä blogissa käsiteltiin lyhyesti kuinka sitä, kuinka VALTO voi auttaa HSE- ja aluevalvonnassa. VALTO auttaa perehtymään toimintaympäristöön omaehtoisesti interaktiivisessa “metaversumissa”. Laajempiin ja syvemmälle meneviin koulutuskokonaisuuksiin on olemassa VALTO Koulutus lisäosa, joka sisältää omaehtoiseen oppimiseen tarkoitetun ympäristön.

Kiinnostaako? 
Ota yhteyttä:

Timo Juhola
+358 44 737 6970
timo.juhola@dekra.com

TEHDÄÄN OPPIMINEN HELPOKSI

tiistai 21. helmikuuta 2023

VALTO KOULUTUS

VALTO360° visuaalinen ympäristö on luonteva ja joustava oppimisalusta järjestää työelämän eri osa-alueille soveltuvia koulutuksia. Digitaalisen kaksonen ankkuroi oppimateriaalit näkymiin ja kohteisiin, jotka ovat kopio reaalimaailmasta. 

JOUSTAVA OPPIMISALUSTA
Koulutuksiin voidaan osallistua missä ja milloin tahansa. Hyvin tehty perehdytys- ja koulutusmateriaali vähentää myös fyysistä liikkumisen tarvetta paikasta toiseen, mikä säästää aikaa ja vapauttaa HR-henkilöstön resursseja. 

UUDEN OPPIMINEN
Työelämässä uusien työntekijöiden perehdyttäminen, orientoituminen ja uuden oppiminen on vaivatonta ja palkitsevaa toteuttaa virtuaalimaailmassa. Lisäksi turvallisuuskoulutus ja -kokonaisuuksiin perehtyminen voidaan toteuttaa turvallisesti, kuten myös niihin liittyvä simulaatioharjoittelu.

LISÄÄ TIETOA JA TAITOJA
Koulutuksen jälkeen osallistujilla on selkeä mielikuva kohteesta sekä siellä olevasta infrastruktuurista. Työntekijällä on jatkossa myös hyvät valmiudet hankkia nopeasti tarvitsemansa tieto, kuten laitteiden sijainnit ja käyttöohjeet.

VALTO Koulutus on osa operatiivista toimintaa tukevaa VALTO360° tuotekokonaisuutta. Digitaaliseen kaksoseen lisätty aineisto on käytettävissä lähes sellaisenaan koulutusmateriaalina.

Oppilaitosympäristössä ja niissä järjestettävissä täydennyskoulutuksissa on mahdollista hyödyntää VALTO Moodle integraatiota.

Kiinnostaako? Ota yhteyttä:

Timo Juhola
+358 44 737 6970
timo.juhola@dekra.com

Energia, tarkastukset ja seisokit

tiistai 7. helmikuuta 2023

VALTO Observer, lämpökattiloiden ja putkistojen kunnonseurantasovellus, on herättänyt ansaittua kiinnostusta ja sitä hyödynnetään jo useissa tarkastus- ja korjausprojekteissa. “Observer” vahvuutena on tarkastuksissa kerättävän informaation selkeä esitystapa, ennakointi sekä kokonaisuudesta muodostuva kustannusetu. 

“Observer” on kuitenkin vain pieni osa moniulotteista ja käytännönläheistä digitaalista kaksosta. VALTO360° vahvuudet ulottuvat useisiin operatiivisiin kunnossapidon toimiin ja tukevat laitosten kunnossapitostrategiaa, toimintafilosofian ytimessä on myös työturvallisuus.

Tuotantolaitosten seisokit

Kuvaava esimerkki on VALTO huoltoseisokkien suunnittelun, toteutuksen ja resursoinnin apuvälineenä. Seisokkiprojekteissa ennakkoperehdytys ja kunnossapitotöiden vaikutusten arviointi nopeuttaa projektia, minimoi häiriöiden riskiä sekä vähentää henkilöstön altistumista vaaratekijöille.

Digitaalisen kaksosen visuaalisuus ja kyky kerätä tarvittava informaatio siihen pisteeseen missä sitä tarvitaan tuo käytännönläheisen metaversumin arkikäyttöön. 

Kiinnostaako huoltoseisokkipilotti?

VALTO team etsii energiatuotantoalalta kohdetta ja yhteiskumppania, joka olisi halukas toteuttamaan osan huoltoseisokista pilottiprojektina.
Mikäli pilotti kiinnostaa, jätä sähköpostiosoite >

Lisätietoja: 

Timo Juhola
+358 44 737 6970
timo.juhola@dekra.com

Käytännön esimerkki VALTO toiminnasta

keskiviikko 27. huhtikuuta 2022

Pumppujen moottoreiden kuntoa seurataan säännöllisesti, tämä tapahtuu yleensä tarkastuksena paikan päällä, kuuntelemalla käyntiääntä sekä seuraamalla ulkoisia merkkejä, kuten resonointia. Seurantaa voidaan tehdä myös IoT-sensorien kautta. Mikäli häiriöitä esiintyy, tilataan moottoriin huolto tai korjaus. Tässä vaiheessa VALTO360° vahvuus tulee esille, jo tarjouspyyntöä tehdessä voidaan näyttää, minkälaisesta moottorista on kysymys, mihin se on kytketty ja millaisella alueella se sijaitsee, minkälainen on sen elinkaari- ja huoltohistoria on, sekä kertoa minkälaiset suojavarusteet ja luvat työn suorittamiseen tarvitaan. Tämä informaatio löytyy moottoriin lisätystä POI -pisteestä, ja voidaan suoraan liittää tarjouspyyntöön. Kun tekijä tulee portille, ovat luvat, oikeat työkalut ja turvavarusteet kunnossa ja kohde selvillä. Oikealla, täsmällisellä informaatiolla linja saadaan takaisin pystyyn ja tuotantokuntoon nopeammin.

1 – 5 / 21